فهرستمعماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک خلاصه : سرعت فوق العاده توليد و توزيع اطلاعات به واسطه فناوري هاي نوين باعث شده زمينه تصحيح و تکميل اطلاعات با رشد قابل توجهي همراه باشد به گونه اي که نيم عمر اطلاعات در عصر حاضر بسيار کم شده است. فناوريهاي جديد اطلاعاتي به سرعت تغيير مي کنند و سازمانها براي مجهز نگهداشتن خود به آخرين فناوري ها و جديدترين اطلاعات، ناگزير بطور مستمر هزينههاي هنگفتي متحمل مي شوند. از سوي ديگر انتظاري که در سازمان براي توسعه کاربري فناوري اطلاعات براي کاهش هزينه ها و اطلاع رساني سريع وجو داشت تغيير کرده و امروزه فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري توانمندساز براي مديران و کارکنان سازمان ها مطرح است. در اين مقاله راهکارهاي توسعه معماري اطلاعات براي بهينه سازي ساختار و فرايند کار روابط عمومي ها مورد بررسي قرار مي گيرد. متن مقاله: سرعت فوق العاده توليد و توزيع اطلاعات به واسطه فناوري هاي نوين باعث شده زمينه تصحيح و تکميل اطلاعات با رشد قابل توجهي همراه باشد به گونه اي که نيم عمر اطلاعات در عصر حاضر بسيار کم شده است. فناوريهاي جديد اطلاعاتي به سرعت تغيير مي کنند و سازمانها براي مجهز نگهداشتن خود به آخرين فناوري ها و جديدترين اطلاعات، ناگزير بطور مستمر هزينههاي هنگفتي متحمل مي شوند. از سوي ديگر انتظاري که در سازمان براي توسعه کاربري فناوري اطلاعات براي کاهش هزينه ها و اطلاع رساني سريع وجو داشت تغيير کرده و امروزه فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري توانمندساز براي مديران و کارکنان سازمان ها مطرح است. همانطور که مي دانيم معماري اطلاعات روش،وسيله يا متدي است براي برنامه ريزي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات در سازمانها و به عبارت ديگر چارچوبي است براي يکپارچه سازي منابع سازمان در بستر فناوري اطلاعات. روابط عمومي هاي الکترونيک به عنوان واحدهاي ارتباطي – اطلاعاتي سازمان ها مي توانند نقش مهمي را در بهينه سازي تاثيرات معماري اطلاعات در سازمان داشته باشند چرا که در سازمان هايي که جايگاه و نقش روابط عمومي به طرز مناسبي شناخته و تعيين شده است روابط عمومي به عنوان سلولي تراوا در بدنه سازمان کار ورود اطلاعات به سازمان و همچنين خروج اطلاعات از سازمان را انجام مي دهد اين نقش با بحث توزيع اطلاعات جلوه کامل تري به فعاليت روابط عمومي ها مي دهد. با توجه به نقش حساس روابط عمومي ها در دريافت، کنترل و توزيع اطلاعات در دو بعد درون و برون سازماني مي توان اهميت معماري اطلاعات در روابط عمومي ها را مورد توجه قرار داد. با توجه به اينکه کانال هاي ارتباطي در روابط عمومي بسيار گسترده است و ابعاد و پيچيدگي ارتباطات درون واحدهاي روابط عمومي با داخل و خارج سازمان از يك يا چند واحد معين فراتر رفته و نيازمنديهاي خاصي را از جنيه نيروي انساني، و منابع نرم افزاري و سخت افزاري نياز دارد، بنابراين نگرشي ويژه و همه جانبه به مسئله معماري اطلاعات در روابط عمومي نياز خواهد بود. در تعريفي کلي معماري را تركيبي از علم، هنر و تجربه كه در رشتههايي نظير ساختمان داراي قدمتي چند هزار ساله است معرفي مي کنند. معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک يعني ارائه توصيفي فني از يك سيستم همه جانبه نگر و آينده نگر روابط عمومي (با توجه به تعريف سيستم) كه نشان دهندة ساختار اجزاء آن، ارتباط بين اجزا (که شامل سخت افزارها، نرم افزارها و نيروي انساني باشد) و اصول و قواعد حاكم بر طراحي و تكامل آنها در گذر زمان است. اساس معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک اين است که رويکرد معماري را در برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات در واحد روابط عمومي سازمان هاي دولتي و خصوصي بکار مي گيرد نگرش معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک در ابتدا بر توسعه زيرساختي، آموزش و فرهنگ سازي، راهيردهاي کوتاه مدت و راهبردهاي طولاني مدت تاکيد مي ورزد. براي برنامه ریزی معماری اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک سه فاز کاري پيش بيني وپيشنهاد مي شود: 1. تدوین معماری موجود (وضعیت موجود واحد روابط عمومي را از نظر فناوری اطلاعات را بررسی می کند) 2. تدوین معماری مطلوب (وضعیت مطلوب روابط عمومي سازمان را از نظر فناوری اطلاعات را تعیین می کند و در اين کار اولويت هاي اطلاع رساني و ارتباطي را بر اساس کارکردها و نياز هاي سازمان شناسايي مي کند) 3. تدوین برنامه گذار از وضع موجود به وضع مطلوب (با توجه به امکانات ، منابع و محدودیتها برنامه ريزي لازم براي اصلاح ساختار موجود روابط عمومي براي رسيدن به روابط عمومي الکترونيک را انجام مي دهد) معماری اطلاعات در روابط عمومي از چهار جنبه يا بعد تشکيل شده است : 1. کارومکان : يعني نحوه سازماندهي فرايندهاي کاري روابط عمومي و توزيع مکاني آنها، که البته در روابط عمومي الکترونيک تلاش زيادي براي حذف بعد مکان و زمان به وسيله فناوري اطلاعات صورت مي گيرد. 2. مجموعههاي اطلاعاتي : يعني دادههاي لازم براي انجام فرآيندهاي کاري 3. برنامههاي کاربردي : که براي دسترسي به مجموعههاي اطلاعاتي و کار با آنها مورد استفاده قرار ميگيرد. 4. زير ساخت فني : شامل سخت افزار ، شبکه و ارتباطات لازم براي اجراي برنامههاي کاربردي برخی اصول راهبردي معماری اطلاعات در روابط عمومي : 1. بهينهسازي بودجه روابط عمومي ها از طريق برنامهريزي و هماهنگي منابع مديريت اطلاعات بين برنامهها ، بخشها و ادارات مختلف 2. تسهيل تصميمگيري مناسب از طريق تأمين اطلاعات 3. پاسخگويي سريع به نيازهاي اطلاعاتي کارکنان و مخاطبان سازمان، از طريق ساماندهي پايگاهها و سيستمهاي اطلاعاتي با هدف تأمين حداکثر دسترس پذيري ، تغيير و گزارش گيري 4. حل مسائل با راهحلهاي مناسب از طريق به حداقل رساندن دوباره کاريهاي اطلاعاتي بين برنامه ، بخشها و ادارات مختلف 5. بهينه سازي سرمايهگذاري در IT از طريق تدوين برنامهها و معماري جامع IT 6. حرکت در جهت همگرايي و يکپارچهسازي اطلاعاتي ادارات محلي ، سازمانهاي تابع و پيمانکاران 7. مديريت صحیح و کارامد پروژهها 8. پاسخ گويي به شرايط در حال تغيير 9. همگرايي با ساير بخش هاي سازمان با توجه به توضيحات فوق بايد اذعان داشت که معماري اطلاعات در روابط عمومي الکترونيک علاوه بر محاسني که عايد خود گروه روابط عمومي مي کند باعث بهره مندي ساير گروهها و بخش هاي سازمان نيز مي شود و باعث افزايش قدرت تصميم گيري، اطلاع رساني و مشتري محوري در سازمان ها مي شود © کپی رایت توسط ::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت و گردآور
کلمات کلیدی

درخواست دمو

درخواست دمو CRM