فهرستاطلاعات جامع در مورد کنکور ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات الف)مواد امتحاني و تعداد تست 1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي) 30تست 2- تئوريهاي مديريت 40تست 3- اقتصاد خرد و كلان 30 تست 4- رياضي و آمار 40 تست 5- ماليه عمومي و بودجه 30 تست 6- حسابداري دولتي 30 تست 7- بازاريابي 30 تست 8- مديريت مالي 30 تست 9- تحقيق در عمليات 30 تست 10- مديريت دولتي 30 تست گرايش‌هاي موجود وضرايب مواد امتحاني در هر گرايش مديريت بازرگاني (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0) مديريت دولتي (3)(3)(2)(2)(2)(2)(0)(0)(0)(0) مديريت صنعتي (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2) مديريت فناوري و اطلاعات (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(0)(2)(2) مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2) مديريت مالي (3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)(0) تعداد نفرات پذيرفته شده در کنکور سال قبل در دوره‌هاي روزانه: مديريت بازرگاني 86 نفر)، (مديريت دولتي 61 نفر)، (مديريت صنعتي 46 نفر) (مديريت فنآوري و اطلاعات 27 نفر)، (مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي 12 نفر)، (مديريت مالي 18 نفر)، (تعداد كل 250 نفر) در دوره‌هاي شبانه و نوبت دوم: مديريت بازرگاني 55 نفر)، (مديريت دولتي 16 نفر)، (مديريت صنعتي 17 نفر) (مديريت فنآوري و اطلاعات 7 نفر)، (مديريت مالي 5 نفر)، (تعداد كل100 نفر) در دانشگاه آزاد (به طور تقريبي: مديريت بازرگاني (270 نفر) مديريت دولتي (450 نفر) مديريت صنعتي220 نفر دانشگاه‌هاي ذيل در اين رشته دانشجو مي‌پذيرند: 1- علامه طباطبائي ،2- شهيد بهشتي ، 3- تهران ، 4- تربيت مدرس ،5- الزهرا (س) ، 6- گيلان ،7- مازندران ،8- فردوسي مشهد ،9- باهنر كرمان ،10- چمران اهواز ، 11- شيراز ، 12- اصفهان ، 13- سمنان ، 14- شاهد 15- مجتمع آموزشي عالي قم 16- سيستان و بلوچستان ، 17- پيام نور منابع مجموعه مديريت 1- زبان تخصصي الف- ونوس (2 جلدي): مقدماتي و پيشرفته ب- استونر ترجمه اسماعيلي پ- زبان عمومي اميري (سري كتاب ارشد پوران پژوهش 2- تئوري هاي مديريت الف- اصول و مباني سازمان مديريت ، دكتر رضائيان ب- مديريت عمومي ، دكتر الواني پ- مديريت رفتار سازماني، دكتر رضائيان ج- مديريت رفتار سازماني، رابينز چ- مديريت رفتار سازماني، هرسي و بلانچارد ، ترجمه قاسم كبيري ح- مديريت منابع انساني، سعادت خ- تجزيه وتحليل و طراحي سيستم، دكتر رضائيان د- تئوري سازمان (طراحي ساختار) رابينز 3- اقتصاد خرد الف- اقتصاد خرد، درس و تست دكتر نظري ب- اقتصاد خرد، سالواتوره ترجمه سبحاني ج- 2000 تست اقتصاد خرد، دكتر نظري 4- اقتصاد كلان الف- اقتصاد كلان ، درس و تست، دكتر نظري ب- اقتصاد كلان، روزبهان ج- 2000 تست اقتصاد كلان، دكتر نظري 5- رياضيات الف- رياضيات كاربردي، دكتر ناصحي‌فر ب- رياضيات و كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي 6- آمار الف- آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر-مومني (2 جلدي) ب- آمار و كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي 7- حسابداري دولتي ، ماليه عمومي و بودجه الف- حسابداري دولتي ماليه عمومي و بودجه محمد حسيني 8- مديريت بازاريابي الف- مديريت بازاريابي، دكتر ونوس، عبدالحميد ابراهيمي، روستا ب- كتاب اصول بازاريابي ، فيليپ كاتلر 9- مديريت مالي الف- مديريت مالي، دكتر قاليباف ب- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر جهانخاني و علي پارسائيان ج- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر شباهنگ د- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر عبده تبريزي ه- جزوه دكتر تهراني 10- تحقيق در عمليات الف- پژوهش عملياتي، دكتر عالم تبريز ب- تحقيق در عمليات، دكتر مهرگان پ- ژوهش عملياتي - دكتر آذر 11- مديريت توليد الف- مديريت توليد، دكتر جعفرنژاد ب- مديريت توليد، دردانه داوري سرفصل‌هاي مجموعه مديريت امار رياضي مديريت توليد زبان تخصصي تئوري‌هاي مديريت بازاريابي نام درس طبقه‌بندي مقدمه و تعاريف آمار توصيفي احتمال مفاهيم عمومي، نظريه مجموعه، تابع تجزيه و تحليل هزينه‌ها و نقطه سربه‌سر، طراحي محصولات خدمات، پيش‌بيني تقاضا ماهيت مديريت، توسعه تفكر مديريت سازمان محيط، برنامه‌ريزي استراتژيك و عملياتي ساختارهاي سازماني، اداره تغيير سازمان كليات و مفاهيم مديريت، برنامه‌ريزي، سازماندهي، تصميم‌گيري و حل مساله تعريف بازاريابي- مديريت بازاريابي- محيط‌شناسي استراتژي‌هاي رقابتي – برنامه‌ريزي ا ستراتژيك بازاريابي تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها يك چهارم اول متغيرهاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال گسسته متغير‌هاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال پيوسته حد و پيوستگي، حساب ديفرانسيل، حساب انتگرال برنامه‌ريزي ظرفيت براي سيستم‌هاي توليدي و خدماتي برنامه‌ريزي براي سيستم‌هاي توليد بجز پيوسته نحوه استقرار ماشين‌آلات و تجهيزات مديريت منابع انساني، انگيزش رفتار و رهبري گروه‌ها در سازمان، مفاهيم كنترل، MIS ، مديريت توليد و عمليات، تصميم‌گيري، ارتباطات خلاقيت، انگيزش، رهبري، ارتباطات، كنترل، تعارض تحقيقات بازاريابي و سيستمهاي اطلاعاتي بازاريابي رفتتار معرف‌كننده، تقسيم بازار و تعيين بازار هدف پيش‌بيني فروش يك چهارم دوم نمونه‌گيري و توزيع‌هاي نمونه‌اي برآورد آزمون فرض جبر ماتريس، بردار صفحه و خطوط در اعداد مختلط كارسنجي و روش سنجش كنترل موجودي، برنامه‌ريزي مواد مورد نياز MRP مديريت تعارض، استرس، رفتار سازماني ادراك و شخصيت، طرز فكر و رضايت شغلي تغيير رفتار كارمند، انگيزش، ارتقاي عملكرد هماهنگي، بسيج منابع و امكانات مديريت بحران و سيستم‌هاي كنترل راهبردي، استفاده‌هاي سازمان و مديريت مديريت محصولات، كيفيت محصولات و ارائه خدمات به مشتريان، تعيين قيمت يك چهارم سوم مباحث متفرقه متغيرهاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال توام رگرسيون، تحليل واريانس معادلات تفاضلي، معادلات ديفرانسيل سري‌ها مفاهيم نوين در مديرت توليد، مديريت پروژه، كنترل كيفيت، نگهداري، تعميرات و قابليت اطمينان سيستم قدرت نفوذ رهبري، طرح سازمان نيروهاي محيطي و فرهنگي، مديريت بين‌الملل مسئوليت‌هاي اجتماعي و اخلاقي مديريت مديريت منابع انساني، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ضمائم سيستم و مديريت توزيع، فعاليت‌هاي ترفيعي و تشويقي، انواع بازاريابي، بازاريابي بين‌المللي يك چهارم آخر © کپی رایت توسط ::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت و گردآورندگان و نويسندگان مقالات است.) برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذیر است.

بیشتر بخوانید:

ثبت سریع اطلاعات در نرم افزارcrm طلوعنقش فناوری اطلاعات در تولید و ساختاستانداردی برای مدیریت امنیت اطلاعاتچالش ها و تنگنا های مدیریت و بازیابی اطلاعاتتدوین استراتژی فناوری اطلاعات در موسسات قرآنی کشور
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو