فهرستاطلاعات جامع در مورد کنکور ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات الف)مواد امتحاني و تعداد تست 1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي) 30تست 2- تئوريهاي مديريت 40تست 3- اقتصاد خرد و كلان 30 تست 4- رياضي و آمار 40 تست 5- ماليه عمومي و بودجه 30 تست 6- حسابداري دولتي 30 تست 7- بازاريابي 30 تست 8- مديريت مالي 30 تست 9- تحقيق در عمليات 30 تست 10- مديريت دولتي 30 تست گرايش‌هاي موجود وضرايب مواد امتحاني در هر گرايش مديريت بازرگاني (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0) مديريت دولتي (3)(3)(2)(2)(2)(2)(0)(0)(0)(0) مديريت صنعتي (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2) مديريت فناوري و اطلاعات (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(0)(2)(2) مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2) مديريت مالي (3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)(0) تعداد نفرات پذيرفته شده در کنکور سال قبل در دوره‌هاي روزانه: مديريت بازرگاني 86 نفر)، (مديريت دولتي 61 نفر)، (مديريت صنعتي 46 نفر) (مديريت فنآوري و اطلاعات 27 نفر)، (مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي 12 نفر)، (مديريت مالي 18 نفر)، (تعداد كل 250 نفر) در دوره‌هاي شبانه و نوبت دوم: مديريت بازرگاني 55 نفر)، (مديريت دولتي 16 نفر)، (مديريت صنعتي 17 نفر) (مديريت فنآوري و اطلاعات 7 نفر)، (مديريت مالي 5 نفر)، (تعداد كل100 نفر) در دانشگاه آزاد (به طور تقريبي: مديريت بازرگاني (270 نفر) مديريت دولتي (450 نفر) مديريت صنعتي220 نفر دانشگاه‌هاي ذيل در اين رشته دانشجو مي‌پذيرند: 1- علامه طباطبائي ،2- شهيد بهشتي ، 3- تهران ، 4- تربيت مدرس ،5- الزهرا (س) ، 6- گيلان ،7- مازندران ،8- فردوسي مشهد ،9- باهنر كرمان ،10- چمران اهواز ، 11- شيراز ، 12- اصفهان ، 13- سمنان ، 14- شاهد 15- مجتمع آموزشي عالي قم 16- سيستان و بلوچستان ، 17- پيام نور منابع مجموعه مديريت 1- زبان تخصصي الف- ونوس (2 جلدي): مقدماتي و پيشرفته ب- استونر ترجمه اسماعيلي پ- زبان عمومي اميري (سري كتاب ارشد پوران پژوهش 2- تئوري هاي مديريت الف- اصول و مباني سازمان مديريت ، دكتر رضائيان ب- مديريت عمومي ، دكتر الواني پ- مديريت رفتار سازماني، دكتر رضائيان ج- مديريت رفتار سازماني، رابينز چ- مديريت رفتار سازماني، هرسي و بلانچارد ، ترجمه قاسم كبيري ح- مديريت منابع انساني، سعادت خ- تجزيه وتحليل و طراحي سيستم، دكتر رضائيان د- تئوري سازمان (طراحي ساختار) رابينز 3- اقتصاد خرد الف- اقتصاد خرد، درس و تست دكتر نظري ب- اقتصاد خرد، سالواتوره ترجمه سبحاني ج- 2000 تست اقتصاد خرد، دكتر نظري 4- اقتصاد كلان الف- اقتصاد كلان ، درس و تست، دكتر نظري ب- اقتصاد كلان، روزبهان ج- 2000 تست اقتصاد كلان، دكتر نظري 5- رياضيات الف- رياضيات كاربردي، دكتر ناصحي‌فر ب- رياضيات و كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي 6- آمار الف- آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر-مومني (2 جلدي) ب- آمار و كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي 7- حسابداري دولتي ، ماليه عمومي و بودجه الف- حسابداري دولتي ماليه عمومي و بودجه محمد حسيني 8- مديريت بازاريابي الف- مديريت بازاريابي، دكتر ونوس، عبدالحميد ابراهيمي، روستا ب- كتاب اصول بازاريابي ، فيليپ كاتلر 9- مديريت مالي الف- مديريت مالي، دكتر قاليباف ب- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر جهانخاني و علي پارسائيان ج- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر شباهنگ د- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر عبده تبريزي ه- جزوه دكتر تهراني 10- تحقيق در عمليات الف- پژوهش عملياتي، دكتر عالم تبريز ب- تحقيق در عمليات، دكتر مهرگان پ- ژوهش عملياتي - دكتر آذر 11- مديريت توليد الف- مديريت توليد، دكتر جعفرنژاد ب- مديريت توليد، دردانه داوري سرفصل‌هاي مجموعه مديريت امار رياضي مديريت توليد زبان تخصصي تئوري‌هاي مديريت بازاريابي نام درس طبقه‌بندي مقدمه و تعاريف آمار توصيفي احتمال مفاهيم عمومي، نظريه مجموعه، تابع تجزيه و تحليل هزينه‌ها و نقطه سربه‌سر، طراحي محصولات خدمات، پيش‌بيني تقاضا ماهيت مديريت، توسعه تفكر مديريت سازمان محيط، برنامه‌ريزي استراتژيك و عملياتي ساختارهاي سازماني، اداره تغيير سازمان كليات و مفاهيم مديريت، برنامه‌ريزي، سازماندهي، تصميم‌گيري و حل مساله تعريف بازاريابي- مديريت بازاريابي- محيط‌شناسي استراتژي‌هاي رقابتي – برنامه‌ريزي ا ستراتژيك بازاريابي تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها يك چهارم اول متغيرهاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال گسسته متغير‌هاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال پيوسته حد و پيوستگي، حساب ديفرانسيل، حساب انتگرال برنامه‌ريزي ظرفيت براي سيستم‌هاي توليدي و خدماتي برنامه‌ريزي براي سيستم‌هاي توليد بجز پيوسته نحوه استقرار ماشين‌آلات و تجهيزات مديريت منابع انساني، انگيزش رفتار و رهبري گروه‌ها در سازمان، مفاهيم كنترل، MIS ، مديريت توليد و عمليات، تصميم‌گيري، ارتباطات خلاقيت، انگيزش، رهبري، ارتباطات، كنترل، تعارض تحقيقات بازاريابي و سيستمهاي اطلاعاتي بازاريابي رفتتار معرف‌كننده، تقسيم بازار و تعيين بازار هدف پيش‌بيني فروش يك چهارم دوم نمونه‌گيري و توزيع‌هاي نمونه‌اي برآورد آزمون فرض جبر ماتريس، بردار صفحه و خطوط در اعداد مختلط كارسنجي و روش سنجش كنترل موجودي، برنامه‌ريزي مواد مورد نياز MRP مديريت تعارض، استرس، رفتار سازماني ادراك و شخصيت، طرز فكر و رضايت شغلي تغيير رفتار كارمند، انگيزش، ارتقاي عملكرد هماهنگي، بسيج منابع و امكانات مديريت بحران و سيستم‌هاي كنترل راهبردي، استفاده‌هاي سازمان و مديريت مديريت محصولات، كيفيت محصولات و ارائه خدمات به مشتريان، تعيين قيمت يك چهارم سوم مباحث متفرقه متغيرهاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال توام رگرسيون، تحليل واريانس معادلات تفاضلي، معادلات ديفرانسيل سري‌ها مفاهيم نوين در مديرت توليد، مديريت پروژه، كنترل كيفيت، نگهداري، تعميرات و قابليت اطمينان سيستم قدرت نفوذ رهبري، طرح سازمان نيروهاي محيطي و فرهنگي، مديريت بين‌الملل مسئوليت‌هاي اجتماعي و اخلاقي مديريت مديريت منابع انساني، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ضمائم سيستم و مديريت توزيع، فعاليت‌هاي ترفيعي و تشويقي، انواع بازاريابي، بازاريابي بين‌المللي يك چهارم آخر © کپی رایت توسط ::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت و گردآورندگان و نويسندگان مقالات است.) برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذیر است.

تعداد بازدید:1785

بیشتر بخوانید:

افزایش بهره وری با دستیابی سریع به اطلاعات مختلف در نرم افزار سی آر امخلق فرصت های فروش با ثبت اطلاعات مشتریان در نرم افزار سی آر ام سی آر ام؛ نرم افزاری برای هوشمند سازی اطلاعات مشتریان تحلیل اطلاعات مشتریان با هدف وفادارسازی مشتریثبت سریع اطلاعات در نرم افزارcrm طلوع
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو