(10خط) 02177613815

اطلاعات جامع در مورد کنکور ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات

اطلاعات جامع در مورد کنکور ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات

الف)مواد امتحاني و تعداد تست
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي) 30تست
2- تئوريهاي مديريت 40تست
3- اقتصاد خرد و كلان 30 تست
4- رياضي و آمار 40 تست
5- ماليه عمومي و بودجه 30 تست
6- حسابداري دولتي 30 تست
7- بازاريابي 30 تست
8- مديريت مالي 30 تست
9- تحقيق در عمليات 30 تست
10- مديريت دولتي 30 تست
گرايش‌هاي موجود وضرايب مواد امتحاني در هر گرايش
مديريت بازرگاني (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)
مديريت دولتي (3)(3)(2)(2)(2)(2)(0)(0)(0)(0)
مديريت صنعتي (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2)
مديريت فناوري و اطلاعات (3)(3)(2)(2)(0)(0)(2)(0)(2)(2)
مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي (3)(3)(2)(2)(0)(0)(0)(0)(2)(2)
مديريت مالي (3)(2)(2)(0)(0)(2)(2)(2)(0)(0)

تعداد نفرات پذيرفته شده در کنکور سال قبل
در دوره‌هاي روزانه:
مديريت بازرگاني 86 نفر)، (مديريت دولتي 61 نفر)، (مديريت صنعتي 46 نفر) (مديريت فنآوري و اطلاعات 27 نفر)، (مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي 12 نفر)، (مديريت مالي 18 نفر)، (تعداد كل 250 نفر)
در دوره‌هاي شبانه و نوبت دوم:
مديريت بازرگاني 55 نفر)، (مديريت دولتي 16 نفر)، (مديريت صنعتي 17 نفر) (مديريت فنآوري و اطلاعات 7 نفر)، (مديريت مالي 5 نفر)، (تعداد كل100 نفر)
در دانشگاه آزاد (به طور تقريبي:
مديريت بازرگاني (270 نفر) مديريت دولتي (450 نفر) مديريت صنعتي220 نفر

دانشگاه‌هاي ذيل در اين رشته دانشجو مي‌پذيرند:
1- علامه طباطبائي ،2- شهيد بهشتي ، 3- تهران ، 4- تربيت مدرس ،5- الزهرا (س) ، 6- گيلان ،7- مازندران ،8- فردوسي مشهد ،9- باهنر كرمان ،10- چمران اهواز ، 11- شيراز ، 12- اصفهان ، 13- سمنان ، 14- شاهد 15- مجتمع آموزشي عالي قم 16- سيستان و بلوچستان ، 17- پيام نور

منابع مجموعه مديريت
1- زبان تخصصي
الف- ونوس (2 جلدي): مقدماتي و پيشرفته
ب- استونر ترجمه اسماعيلي
پ- زبان عمومي اميري (سري كتاب ارشد پوران پژوهش
2- تئوري هاي مديريت
الف- اصول و مباني سازمان مديريت ، دكتر رضائيان
ب- مديريت عمومي ، دكتر الواني
پ- مديريت رفتار سازماني، دكتر رضائيان
ج- مديريت رفتار سازماني، رابينز
چ- مديريت رفتار سازماني، هرسي و بلانچارد ، ترجمه قاسم كبيري
ح- مديريت منابع انساني، سعادت
خ- تجزيه وتحليل و طراحي سيستم، دكتر رضائيان
د- تئوري سازمان (طراحي ساختار) رابينز
3- اقتصاد خرد
الف- اقتصاد خرد، درس و تست دكتر نظري
ب- اقتصاد خرد، سالواتوره ترجمه سبحاني
ج- 2000 تست اقتصاد خرد، دكتر نظري
4- اقتصاد كلان
الف- اقتصاد كلان ، درس و تست، دكتر نظري
ب- اقتصاد كلان، روزبهان
ج- 2000 تست اقتصاد كلان، دكتر نظري
5- رياضيات
الف- رياضيات كاربردي، دكتر ناصحي‌فر
ب- رياضيات و كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي
6- آمار
الف- آمار و كاربرد آن در مديريت، دكتر عادل آذر-مومني (2 جلدي)
ب- آمار و كاربرد آن در مديريت، اقتصاد و حسابداري، مهندس ابراهيمي
7- حسابداري دولتي ، ماليه عمومي و بودجه
الف- حسابداري دولتي ماليه عمومي و بودجه محمد حسيني
8- مديريت بازاريابي
الف- مديريت بازاريابي، دكتر ونوس، عبدالحميد ابراهيمي، روستا
ب- كتاب اصول بازاريابي ، فيليپ كاتلر
9- مديريت مالي
الف- مديريت مالي، دكتر قاليباف
ب- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر جهانخاني و علي پارسائيان
ج- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر شباهنگ
د- مديريت مالي جلد اول و دوم دكتر عبده تبريزي
ه- جزوه دكتر تهراني
10- تحقيق در عمليات
الف- پژوهش عملياتي، دكتر عالم تبريز
ب- تحقيق در عمليات، دكتر مهرگان
پ- ژوهش عملياتي - دكتر آذر
11- مديريت توليد
الف- مديريت توليد، دكتر جعفرنژاد
ب- مديريت توليد، دردانه داوري

سرفصل‌هاي مجموعه مديريت
امار رياضي مديريت توليد زبان تخصصي تئوري‌هاي مديريت بازاريابي نام درس طبقه‌بندي
مقدمه و تعاريف آمار توصيفي احتمال مفاهيم عمومي، نظريه مجموعه، تابع تجزيه و تحليل هزينه‌ها و نقطه سربه‌سر، طراحي محصولات خدمات، پيش‌بيني تقاضا ماهيت مديريت، توسعه تفكر مديريت سازمان محيط، برنامه‌ريزي استراتژيك و عملياتي ساختارهاي سازماني، اداره تغيير سازمان كليات و مفاهيم مديريت، برنامه‌ريزي، سازماندهي، تصميم‌گيري و حل مساله تعريف بازاريابي- مديريت بازاريابي- محيط‌شناسي استراتژي‌هاي رقابتي – برنامه‌ريزي ا
ستراتژيك بازاريابي تجزيه و تحليل و ارزيابي وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها
يك چهارم اول

متغيرهاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال گسسته متغير‌هاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال پيوسته حد و پيوستگي، حساب ديفرانسيل، حساب انتگرال برنامه‌ريزي ظرفيت براي سيستم‌هاي توليدي و خدماتي برنامه‌ريزي براي سيستم‌هاي توليد بجز پيوسته نحوه استقرار ماشين‌آلات و تجهيزات
مديريت منابع انساني، انگيزش رفتار و رهبري گروه‌ها در سازمان، مفاهيم كنترل، MIS ، مديريت توليد و عمليات، تصميم‌گيري، ارتباطات خلاقيت، انگيزش، رهبري، ارتباطات، كنترل، تعارض تحقيقات بازاريابي و سيستمهاي اطلاعاتي بازاريابي رفتتار معرف‌كننده، تقسيم بازار و تعيين بازار هدف پيش‌بيني فروش يك چهارم دوم

نمونه‌گيري و توزيع‌هاي نمونه‌اي برآورد آزمون فرض
جبر ماتريس، بردار صفحه و خطوط در اعداد مختلط
كارسنجي و روش سنجش كنترل موجودي، برنامه‌ريزي مواد مورد نياز MRP مديريت تعارض، استرس، رفتار سازماني ادراك و شخصيت، طرز فكر و رضايت شغلي تغيير رفتار كارمند، انگيزش، ارتقاي عملكرد هماهنگي، بسيج منابع و امكانات مديريت بحران و سيستم‌هاي كنترل راهبردي، استفاده‌هاي سازمان و مديريت مديريت محصولات، كيفيت محصولات و ارائه خدمات به مشتريان، تعيين قيمت يك چهارم سوم
مباحث متفرقه متغيرهاي تصادفي و توزيع‌هاي احتمال توام رگرسيون، تحليل واريانس
معادلات تفاضلي، معادلات ديفرانسيل سري‌ها
مفاهيم نوين در مديرت توليد، مديريت پروژه، كنترل كيفيت، نگهداري، تعميرات و قابليت اطمينان سيستم
قدرت نفوذ رهبري، طرح سازمان نيروهاي محيطي و فرهنگي، مديريت بين‌الملل مسئوليت‌هاي اجتماعي و اخلاقي مديريت مديريت منابع انساني، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ضمائم
سيستم و مديريت توزيع، فعاليت‌هاي ترفيعي و تشويقي، انواع بازاريابي، بازاريابي بين‌المللي يك چهارم آخر

© کپی رایت توسط ::مقاله دات نت:: پایگاه مقالات ایرانیان کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت و گردآورندگان و نويسندگان مقالات است.)
برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذیر است.


درخواست دمو

درخواست دمو CRM