فهرستاصول مديريت زنجيره تامين خلاصه:مديريت زنجيره تامين چيست ؟ مديريت زنجيره تامين تلفيقي از هنر وعلم است كه روش يافتن موادخام موردنياز شركت ها براي توليد يا خدمت رساني رابهبود مي بخشد.پنج جزء اصلي مديريت زنجيره تامين عبارتند از: 1- برنامه :برنامه بخش استراتژيك مديريت زنجيره تامين است . شما براي مديريت همه منابعي كه براي برآورده ساختن تقاضاي مشتري به كارميروند به استراتژي نيازداريد. توسعه مجموعه متريك ها براي نظارت بر كارآيي،كاهش هزينه و تحويل با كيفيت بالا ي زنجيره تامين ، بخش اعظمي از برنامه ريزي را تشكيل مي دهد. 2- منبع : انتخاب تامين كنندگاني كه كالاها و خدمات موردنيازشمارابراي ساخت محصول يا خدمت تحويل خواهند داد. فرايندهاي قيمت گذاري،تحويل وپرداخت راتوسعه دهيد و متريك هايي را براي نظارت و بهبود روابط با تامين كنندگان بسازيد.و اين فرايندها را در مديريت موجودي كالاها و خدمات دريافتي از تامين كنندگان نظير دريافت محموله هاوشناسايي آنان به كارگيريد. 3- ساخت : دراين گام فعاليت هاي موردنيازبراي توليد،آزمايش،بسته بندي و آماده سازي براي تحويل صورت مي گيرند. 4- تحويل : بخشي كه به لجستيك نيزمعروف است. هماهنگي دريافت سفارشات مشتريان ، توسعه شبكه اي از انبارها وراه اندازي سيستم صورتحساب براي پرداخت ها ، اين بخش را تشكيل مي دهند. 5- بازگشت : بخش مشكل آفرين زنجيره تامين . ساخت شبكه اي براي دريافت نواقص و محصولات برگشتي از مشتريان و پشتيباني از مشترياني كه با محصول تحويلي مشكل داشتند. نرم افزار مديريت زنجيره تامين چه كاري را انجام ميدهد ؟ اين نرم افزارشامل مجموعه اي ازنرم افزارهاي كاربردي است.هريك از پنج جزء فوق به صورت وظايف معيني درنرم افزارلحاظ شده اند.فروشندگان سعي دارند كه اين پنج جزءرادريك نرم افزارواحدعرضه نمايند.اما بسته نرم افزاري جامعي دراين زمينه وجودندارد. يكپارچه سازي قطعات مختلف نرم افزاركابوس به نظرميرسد.بهتراست كه نرم افزار زنجيره تامين به دونرم افزار تفكيك شود،يكي براي برنامه ريزي زنجيره تامين و ديگري براي اجراي گام هاي زنجيره تامين . نرم افزار برنامه ريزي زنجيره تامين ياSupply Chain Planning) SCP) ازيك الگوريتم رياضي استفاده مي كندكه جريان و كارآيي زنجيره تامين را بهبودمي بخشد و موجودي را كاهش مي دهد. SCP كاملا به اطلاعات كسب شده بستگي دارد.براي مثال اگر شما سازنده كالاهاي بسته بندي شده ي مصرفي هستيد،چنانچه اطلاعات دقيق وكاملي درباره سفارشات مشتريان،داده هاي فروش،ظرفيت ساخت و قابليت هاي تحويل محصول به سيستم ندهيد،انتظارنداشته باشيد كه نرم افزارهاي كاربردي برنامه ريزي اتان خيلي دقيق باشند.نرم افزارهاي كاربردي براي هرپنج گام اصلي زنجيره تامين وجوددارند. نرم افزار اجراي زنجيره تامين يا Supply Chain Execution) SCE) گام هاي متفاوت زنجيره تامين را اتوماتيك مي كند.اين نرم افزار مي تواندحتي شامل‌مسيريابي الكترونيكي ساده‌سفارشات از كارخانه تا تامين كنندگان باشد. آيا پيش ازنصب نرم افزارزنجيره تامين به نرم افزار ERP نياز است ؟ پاسخ به اين پرسش مي تواند جنجال برانگيزباشد.اگربخواهيد نرم افزارهاي كاربردي SCP را نصب كنيد،شايدلازم باشدكه پيشترERP را نصب كرده باشيد زيرا اين گونه نرم افزارها متكي به اطلاعات نرم افزار ERP هستند.ازنظرتئوري شايد بتوانيد اطلاعات موردنيازنرم افزارهاي SCP را ازطريق سيستم هاي قديمي نظيرصفحه گسترده اكسل به دست آوريد،اما اين اطلاعات را نمي توان سريع و با قابليت اطمينان بالا ازتمام بخش هاي شركت جمع آوري نمود.ERP مي تواند همه اطلاعات را درنرم افزاركاربردي يكپارچه كند.و SCP مي توانداز اين منبع اطلاعاتي واحد به منظوربه روزرساني اطلاعات استفاده كند. برنامه هاي كاربردي SCE كمتربه جمع آوري اطلاعات از تمام بخش هاي شركت نيازدارند،لذا چندان به وجود ERP وابسته نيستند.اما ازسويي ، برنامه SCE بايدبتواندبااينترنت و ERPياSCP به صورت يكپارچه كاركند.براي مثال اگربخواهيدبراي برقراري ارتباط با مشتريان و تامين كنندگان از يك وب سايت استفاده كنيد،بايد بتوانيد اطلاعات موردنيازراازSCE ،SCP و ERP استخراج نماييد و دروب سايت نمايش دهيد. هدف از نصب نرم افزار مديريت زنجيره تامين چيست ؟ پيش ازظهوراينترنت ، نرم‌ا‌فزارزنجيره تامين فقط به منظورپيش بيني تقاضاي مشتريان به كارميرفت.اما اينك با وجوداينترنت ، شمامي توانيدازهرنقطه اي با اتصال به اينترنت،زنجيره تامين خودرابه زنجيره هاي تامين تامين كنندگان و مشتريان تان متصل نماييد. موانع برسرراه نصب نرم افزار زنجيره تامين كدامند؟ جلب اعتمادتامين كنندگان و شركاء. اتوماسيون زنجيره تامين كاردشواري است زيراپيچيدگي زيادي دارد. كاركنان شركت بايد عملكردخودراتغييردهند.فقط سازندگان بسياربزرگ مي توانندچنين تحولي را به وجودآورند. ازسوي ديگربايد تامين كنندگان و شركاء نيزدراين باره با شما اتفاق نظرداشته باشند. مقاومت دربرابرتغيير. اگرفروش سيستم مهاي زنجيره تامين دشواراست،دردرون شركت نيزبا مشكلات عديده اي مواجه خواهيد شد. كاركنان مايلند همچنان حجم عظيمي از اوراق را نزدخودنگاه دارند و دوست دارند به همين منوال نيزكارخودراادامه دهند.اگرشما نتوانيدآنهارامتقاعد سازيدكه استفاده از نرم افزاردروقت شان صرفه جويي ميكند،آنها به همين روند ادامه مي دهند. درابتدا اشتباهات زيادي پيش مي آيد. درابتداپذيرش اين سيستم ها ازسوي كارمندان بسياردشواراست. سيستم هاي زنجيره تامين داده هاي برنامه ريزي شده را پردازش مي كنند.اما درماههاي اوليه پياده سازي، سيستم هنوز نمي تواند فرايندهاي شركت را به خوبي اجراكند.برنامه ريزان شركت ها بايد دريابندكه هرگونه اطلاعات حاصل از سيستم به بازنگري و دستكاري‌نيازدارد. اگرآنهابه اين موضوع واقف نباشند، تصورميكنندكه سيستم بي مصرف است. نويسنده : Christopher Koch ترجمه و تلخيص: شهنازپيروزفر lمنبع :http://www.pcworldiran.com

بیشتر بخوانید:

اصول طراحی صفحات وبمبانی و اصول مشتری مداری در اسلام ۱۳۸۸/۱٢اصول مشتری مداری در بانکها اصول طلایی مشتری مداریاصول فنون مذاکره
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو