فهرستتوصیه هائی برای مدیران صنعتی ...orders for industrial managers مدیران صنعتی باید در کار "شــورآفرین" باشند مهدی یاراحمدی خراسانی • این تفکر را در کارخانه و خط تولید القا نمائید: که دستیابی به بهترین کیفیت مستلزم کوشش همگانی است. • در رابطه با کیفیت محصول هیچ گاه احساس رضایت نکنید و همواره در صدد بهبود آن برآئید. • استانداردهای کاری را به کارگران نشان دهید. • کنترل از طریق نظارت بر عملکرد واحدها فراموش نگردد. • با تعداد انگشت شماری از عرضه کنندگان مواد اولیه (یعنی بهترین آن ها) معامله کنید. • با عرضه کنندگان مواد اولیه همواره خوش حساب باشید. • هر از چند گاهی خط تولید را با حضور کارگران آسیب شناسی روانی نمائید. • روحیه تعاون را در کارگران و مدیران تقویت نمائید. • مشخص کنید که آیا مشکلاتی را که با آن ها روبرو هستید مربوط به قطعات یا بخش های خاصی از فرآیند تولید است و یا این که کل فرآیند تولید چنین مساله ای دارد. • کارگران خود را در زمینه ای آموزش دهید که می خواهید کارهائی را در آن زمینه انجام دهند. • اثر بخشی آموزش را بررسی نمائید. • دانش و آگاهی تخصصی سرپرستان خط تولید را هر چه بیشتر بالا ببرید. • از ارائه آموزش های رفتاری به کارگران غفلت نگردد. • دوایر را تشویق نمائید تا با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند. • روحیه رقابت سالم را در بخش های مختلف تولید تسری دهید. • از کارگران خود بخواهید که کیفیت کار خود را بالا ببرند نه این که از صبح تا عصر فقط در واحد و محل کار خود حاضر باشند. • ساعات برگزاری جلسات را کوتاه نمائید. • اجازه اظهار نظر در مورد بهبود خط تولید را بدهید. • به پیشنهادهای مناسب خط تولید پاداش دهید. • کارگران خود را آموزش دهید تا با روش های آمار آشنا شوند و آن ها را درک کنند. • هرگاه احساس نیاز کردید مهارت های جدید را به کارکنان خود آموزش دهید. • همیشه مدیران ارشد را مسئول اجرای این اصول بدانید. • احترام متقابل را در خط تولید نهادینه نمائید. • در کار شورآفرین باشید. • حتی المقدور اشتباهات کارکنان و کارگران را با راهنمائی و نه تنبیه اصلاح کنید. • زمانی را برای مشورت با صاحب نظران خط تولید اختصاص دهید. • مدیر صنعتی نمی بایست از مسائل رفتاری و اخلاقی غافل شود. • از تفریح کارگران غافل نشوید. • سلامت کارکنان و کارگران اهمیت زیادی دارد. • یاد خدا و ذکر خدا را به کارگران القا نمائید.

بیشتر بخوانید:

توصیه هائی برای مدیران صنعتی ...orders for industrial managers
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو