(10خط) 02177613815

توصیه هائی برای مدیران صنعتی ...orders for industrial managers

توصیه هائی برای مدیران صنعتی ...orders for industrial managers

مدیران صنعتی باید در کار "شــورآفرین" باشند
مهدی یاراحمدی خراسانی


• این تفکر را در کارخانه و خط تولید القا نمائید: که دستیابی به بهترین کیفیت مستلزم کوشش همگانی است.

• در رابطه با کیفیت محصول هیچ گاه احساس رضایت نکنید و همواره در صدد بهبود آن برآئید.

• استانداردهای کاری را به کارگران نشان دهید.

• کنترل از طریق نظارت بر عملکرد واحدها فراموش نگردد.

• با تعداد انگشت شماری از عرضه کنندگان مواد اولیه (یعنی بهترین آن ها) معامله کنید.

• با عرضه کنندگان مواد اولیه همواره خوش حساب باشید.

• هر از چند گاهی خط تولید را با حضور کارگران آسیب شناسی روانی نمائید.

• روحیه تعاون را در کارگران و مدیران تقویت نمائید.

• مشخص کنید که آیا مشکلاتی را که با آن ها روبرو هستید مربوط به قطعات یا بخش های خاصی از فرآیند تولید است و یا این که کل فرآیند تولید چنین مساله ای دارد.

• کارگران خود را در زمینه ای آموزش دهید که می خواهید کارهائی را در آن زمینه انجام دهند.

• اثر بخشی آموزش را بررسی نمائید.

• دانش و آگاهی تخصصی سرپرستان خط تولید را هر چه بیشتر بالا ببرید.

• از ارائه آموزش های رفتاری به کارگران غفلت نگردد.

• دوایر را تشویق نمائید تا با یکدیگر همکاری نزدیکی داشته باشند.

• روحیه رقابت سالم را در بخش های مختلف تولید تسری دهید.

• از کارگران خود بخواهید که کیفیت کار خود را بالا ببرند نه این که از صبح تا عصر فقط در واحد و محل کار خود حاضر باشند.

• ساعات برگزاری جلسات را کوتاه نمائید.

• اجازه اظهار نظر در مورد بهبود خط تولید را بدهید.

• به پیشنهادهای مناسب خط تولید پاداش دهید.

• کارگران خود را آموزش دهید تا با روش های آمار آشنا شوند و آن ها را درک کنند.

• هرگاه احساس نیاز کردید مهارت های جدید را به کارکنان خود آموزش دهید.

• همیشه مدیران ارشد را مسئول اجرای این اصول بدانید.

• احترام متقابل را در خط تولید نهادینه نمائید.

• در کار شورآفرین باشید.

• حتی المقدور اشتباهات کارکنان و کارگران را با راهنمائی و نه تنبیه اصلاح کنید.

• زمانی را برای مشورت با صاحب نظران خط تولید اختصاص دهید.

• مدیر صنعتی نمی بایست از مسائل رفتاری و اخلاقی غافل شود.

• از تفریح کارگران غافل نشوید.

• سلامت کارکنان و کارگران اهمیت زیادی دارد.

• یاد خدا و ذکر خدا را به کارگران القا نمائید.

درخواست دمو

درخواست دمو CRM