فهرستامروزه شاهد حضور مقتدرانه سيستم های عامل در تمامی عرصه های پردازش اطلاعات می باشيم .سيستم عامل، يکی از عناصر چهار گانه در يک سيستم کامپيوتری است که دارای نقشی حياتی و تعيين کننده در رابطه با نحوه مديريت منابع سخت افزاری و نرم افزاری است . پرداختن به مقوله امنيت سيستم های عامل ، همواره از بحث های مهم در رابطه با ايمن سازی اطلاعات در يک سيستم کامپيوتری بوده که امروزه با گسترش اينترنت ، اهميت آن مضاعف شده است . بررسی و آناليز امنيت در سيستم های عامل می بايست با ظرافت و در چارچوبی کاملا" علمی و با در نظر گرفتن تمامی واقعيت های موجود ، انجام تا از يک طرف تصميم گيرندگان مسائل استراتژيک در يک سازمان قادر به انتخاب منطقی يک سيستم عامل باشند و از طرف ديگر امکان نگهداری و پشتيبانی آن با در نظر گرفتن مجموعه تهديدات موجود و آتی ، بسرعت و بسادگی ميسر گردد . اکثر کرم ها و ساير حملات موفقيت آميز در اينترنت ، بدليل وجود نقاط آسيب پذير در تعدادی اندک از سرويس های سيستم های عامل متداول است . مهاجمان ، با فرصت طلبی خاص خود از روش های متعددی بمنظور سوء استفاده از نقاط ضعف امنيتی شناخته شده ، استفاده نموده و در اين راستا ابزارهای متنوع ، موثر و گسترده ای را به منظور نيل به اهداف خود ، بخدمت می گيرند . مهاجمان ، در اين رهگذر متمرکز بر سازمان ها و موسساتی می گردند که هنوز مسائل موجود امنيتی ( حفره ها و نقاط آسيب پذير ) خود را برطرف نکرده و بدون هيچگونه تبعيضی آنان را بعنوان هدف ، انتخاب می نمايند . مهاجمان بسادگی و بصورت مخرب ، کرم هائی نظير : بلستر ، اسلامر و Code Red را در شبکه منتشر می نمايند. آگاهی از مهمترين نقاط آسيب پذير در سيستم های عامل ، امری ضروری است . با شناسائی و آناليز اينگونه نقاط آسيب پذير توسط کارشناسان امنيت اطلاعات ، سازمان ها و موسسات قادر به استفاده از مستندات علمی تدوين شده بمنظور برخورد منطقی با مشکلات موجود و ايجاد يک لايه حفاظتی مناسب می باشند. شناسائی متداولترين پورت هائی که تاکنون مهاجمان با استفاده از آنان حملات خود را سازماندهی نموده اند ، امری لازم و ضروری است . برخی از پورت ها بدفعات و بطور متناوب توسط مهاجمان و به منظور انجام يک تهاجم مورد استفاده قرار گرفته است . با بلاک نمودن اينگونه پورت ها ، حداقل امکانات لازم به منظور ايجاد يک محيط ايمن ايجاد خواهد شد . بهترين روشی که در اين رابطه توصيه شده است ، بلاک نمودن تمامی پورت ها ( غيرفعال نمودن تمامی ترافيک ) و صدور مجوز جداگانه برای هر يک از پروتکل های مورد نياز در يک سازمان و با توجه به شرايط موجود می باشد . حتی در صورتی که تمامی پورت ها بلاک شده باشند ، می بايست بطور مستمر آنان را به منظور تشخيص مزاحمت ها و سوء استفاده های احتمالی مانيتور نموده تا در صورت بروز مشکلات احتمالی سريعا" نسبت به رفع آنان اقدام گردد . بخاطر داشته باشيد که پورت های زير را می بايست بر روی تمامی کامپيوترهای ميزبان با لحاظ نمودن مسائل امنيتی پيکربندی نمود . غير فعال نمودن پورت های زير خلاء طراحی يک سياست امنيتی را پر نخواهد کرد و می بايست در اين رابطه تابع يک سيستم و سياست امنيتی مناسب باشيم . جدول زير متداولترين پورت های آسيب پذير را تاکنون توسط مهاجمان بکار گرفته شده است ، نشان می دهد : Name Port Protocol Description Small services <20 tcp/udp small services FTP 21 tcp file transfer SSH 22 tcp login service TELNET 23 tcp login service SMTP 25 tcp mail TIME 37 tcp/udp time synchronization WINS 42 tcp/udp WINS replication DNS 53 udp naming services DNS zone transfers 53 tcp naming services DHCP server 67 tcp/udp host configuration DHCP client 68 tcp/udp host configuration TFTP 69 udp miscellaneous GOPHER 70 tcp old WWW-like service FINGER 79 tcp miscellaneous HTTP 80 tcp web alternate HTTP port 81 tcp web alternate HTTP port 88 tcp web (sometimes Kerberos) LINUXCONF 98 tcp host configuration POP2 109 tcp mail POP3 110 tcp mail PORTMAP/RPCBIND 111 tcp/udp RPC portmapper NNTP 119 tcp network news service NTP 123 udp time synchronization NetBIOS 135 tcp/udp DCE-RPC endpoint mapper NetBIOS 137 udp NetBIOS name service NetBIOS 138 udp NetBIOS datagram service NetBIOS/SAMBA 139 tcp file sharing & login service IMAP 143 tcp mail SNMP 161 tcp/udp miscellaneous SNMP 162 tcp/udp miscellaneous XDMCP 177 udp X display manager protocol BGP 179 tcp miscellaneous FW1-secureremote 256 tcp CheckPoint FireWall-1 mgmt FW1-secureremote 264 tcp CheckPoint FireWall-1 mgmt LDAP 389 tcp/udp naming services HTTPS 443 tcp web Windows 2000 NetBIOS 445 tcp/udp SMB over IP (Microsoft-DS) ISAKMP 500 udp IPSEC Internet Key Exchange REXEC 512 tcp } the three RLOGIN 513 tcp } Berkeley r-services RSHELL 514 tcp } (used for remote login) RWHO 513 udp miscellaneous SYSLOG 514 udp miscellaneous LPD 515 tcp remote printing TALK 517 udp miscellaneous RIP 520 udp routing protocol UUCP 540 tcp/udp file transfer HTTP RPC-EPMAP 593 tcp HTTP DCE-RPC endpoint mapper IPP 631 tcp remote printing LDAP over SSL 636 tcp LDAP over SSL Sun Mgmt Console 898 tcp remote administration SAMBA-SWAT 901 tcp remote administration Windows RPC programs 1025 tcp/udp } often allocated Windows RPC programs to } by DCE-RPC portmapper Windows RPC programs 1039 tcp/udp } on Windows hosts SOCKS 1080 tcp miscellaneous LotusNotes 1352 tcp database/groupware MS-SQL-S 1433 tcp database MS-SQL-M 1434 udp database CITRIX 1494 tcp remote graphical display WINS replication 1512 tcp/udp WINS replication ORACLE 1521 tcp database NFS 2049 tcp/udp NFS file sharing COMPAQDIAG 2301 tcp Compaq remote administration COMPAQDIAG 2381 tcp Compaq remote administration CVS 2401 tcp collaborative file sharing SQUID 3128 tcp web cache Global catalog LDAP 3268 tcp Global catalog LDAP Global catalog LDAP SSL 3269 tcp Global catalog LDAP SSL MYSQL 3306 tcp database Microsoft Term. Svc. 3389 tcp remote graphical display LOCKD 4045 tcp/udp NFS file sharing Sun Mgmt Console 5987 tcp remote administration PCANYWHERE 5631 tcp remote administration PCANYWHERE 5632 tcp/udp remote administration VNC 5800 tcp remote administration VNC 5900 tcp remote administration X11 6000-6255 tcp X Windows server FONT-SERVICE 7100 tcp X Windows font service alternate HTTP port 8000 tcp web alternate HTTP port 8001 tcp web alternate HTTP port 8002 tcp web alternate HTTP port 8080 tcp web alternate HTTP port 8081 tcp web alternate HTTP port 8888 tcp web Unix RPC programs 32770 tcp/udp } often allocated Unix RPC programs to } by RPC portmapper Unix RPC programs 32899 tcp/udp } on Solaris hosts COMPAQDIAG 49400 tcp Compaq remote administration COMPAQDIAG 49401 tcp Compaq remote administration COMPAQDIAG 49401 tcp Compaq remote administration

بیشتر بخوانید:

متداولترين پورت های آسيب پذير
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو