فهرستامروزه شاهد حضور همه جانبه کامپيوتر در تمامی ابعاد زندگی خود می باشيم و به جرات می توان اين ادعا را نمود که انجام برخی از فعاليت های روزانه بدون استفاده از کامپيوتر ، امری غيرممکن و خواسته ای نامعقول است. هر يک از ما در طی روز با استفاده از کامپيوتر کارهای متعدد و مختلفی را انجام می دهيم ( استفاده از برنامه های مختلف ، ارتباط با افراد متعدد ، دستيابی به منابع اطلاعاتی گوناگون و ... ) . محور تمامی فعاليت های فوق، حضور بدون نقص و ايمن کامپيوتر است . کامپيوترهای موجود در محل کار بخشی از شبکه بزرگ يک سازمان محسوب می گردند . نگهداری مطلوب آنان مستلزم همکاری و تعامل نزديک با پرسنل و کارشناسان شاغل در واحد IT سازمان است . همکاری با اين واحد صرفه جوئی در زمان ، کاهش هزينه ها و کمک در جهت ايمن سازی شبکه کامپيوتری موجو

بیشتر بخوانید:

نحوه نگهداری کامپيوتر در محل کار نحوه نگهداری کامپيوتر در محل کار نکاتی درباره اهمیت کارت ویزیت و نحوه طراحی آن
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو