فهرستخدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند . امام محمد باقر علیه السلام هدف مدنیت ، رفاه و آسایش مردم است. بالزاک بیش از شش ماه به امید بازگشت همسر جدا شده ، مباش . حکیم ارد بزرگ کسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد. فرانکلین رغبت و تمایل به دنیا مایه غم و اندوه و زهد و بـى میلى به دنیا سبب راحتى قلب و بدن است . امام صادق علیه السلام زیاد زیستن تقریبا آرزوی همه می باشد ولی خوب زیستن آرمان یک عده معدود. هیوز حکمت نگاهی همه جانبه و خردمندانه به چرایی زندگی و گیتی است . اندیشمندانی آن را همپای فلسفه دانسته اند اما حکمت همانند فلسفه بدنبال رد اندیشه های دیگر نیست حکمت آرام است آزادی همه جانبه آدمی را خردمندانه می جوید و در آن رد هیچ نظریه و ایده و آیینی نیست حکمت بدنبال بهترین راه است وارون بر فلسفه که نظریات جامعه شناسانه را رد می کند حکمت نزدیکی بسیاری با جامعه شناسی و دانش های وابسته دارد . پس "حکمت ریشه از خرد می گیرد خردی که شکوفه دانش و تجربه آدمیان است حکمت راه های به زیستن را نشان می دهد ، در پی باید ها و نبایدها نیست ، آدمیان و اندیشه هایشان را می ستاید و رشد را در سایه نیک زیستی و دوستی خردمندانه می داند" . حکیم ارد بزرگ از آن جا که جهان حقیقی وجود ندارد, به ضرورت هر باور و هر فرضی بر درستی نادرست است. فردریش نیچه هر که خدا رابشناسد ترس او در دلش می افتد و هر از خدا ترسان باشد نفسش از دنیا باز می ماند . امام صادق علیه السلام آنکه از دست روزگار به خشم می آید ، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است . گریستن اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی . حکیم ارد بزرگ در دنیا جای کافی برای همه هست پس بجای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی.چارلی چاپلین هیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد . امام حسین علیه السلام این که چقدر زمان داری مهم نیست چگونه می گذرانی مهم است. لینکلن شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد . حکیم ارد بزرگ در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است . حکیم ارد بزرگ انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد. ادکارآلن پو کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد . امام موسی کاظم علیه السلام انسان نمی تواند به همه نیکی کند، ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. رولن آنکه ترانه زاری کشت می کند ، تباهیدن زندگی اش را برداشت می کند . حکیم ارد بزرگ عجله مباح نیست مگر در سه کار : یکی آنکه دختر به شوهر رود ، دوم آنکه میت را زود دفن کنند ، و سوم آنکه طعام زود پیش مهمان برند .ویلیام تن بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است . امام کاظم علیه السلام چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی مثل من رفتار کن. کانت مردمی که نگاه ملی و آرزوهای میهنی خویش را به فراموشی سپرده اند ، همچون بیماران آسیب پذیرند . حکیم ارد بزرگ برای پیشرفت و پیروزی سه چیز لازم است اول پشتکار دوم پشتکار، سوم پشتکار. لردآدیبوری دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است . امام محمدباقر علیه السلام کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند. مثل اسپانیولی آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟ حکیم ارد بزرگ کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد. مثل فرانسوی بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید . امام محمدباقر علیه السلام تو از جسم و فکر تشکیل شده ای. قوانین مربوط به جسم وضع می شوند، اجرا می شوند، پایان می پذیرند، اما فکر ما مرز نمی شناسد. وین دایر مهر و سخنی که در یک شاخه گل است ، در سبد سبد شکوفه نیست . حکیم ارد بزرگ همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند. مثل آلمانی هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند ، مگر اینکه زبانش را نگه دارد . امام محمدباقر علیه السلام میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیر پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد . حکیم ارد بزرگ اشخاصی را که از فرصت های مناسب زندگی خود کمال استفاده را می برند خود ساخته می گویند. توتل ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. کنفوسیوس دو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد : تعدی ، و ناسپاسی پدر و مادر . پیامبر اکرم (ص) احساس عشق و صمیمیت رادر خود تقویت کنید. این عقیده جالب رادر کتابی خوانده ام که ( هر گفتگو یا ارتباط، پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک). آنتونی رابینز راستی که بداخلاقی عمل را تباه می کند همچنانکه سرکه عسل را فاسد می سازد . امام صادق (ع) مثبت باشیم گرایش به افراد مثبت گرایشات منفی باشد گرایش به افراد منفی و شرایط منفی خواهیم داشت چیری بهسوی خودتان جدب می کنید آگاهانه باشد چه ناخودآگاه . جان هگلین اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . حکیم ارد بزرگ پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی . گوته هم? خوبیها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است دیدم . امام سجاد (ع) هر انتخابی که می کنید به آن پایبند باشید . باربارا دی آنجلیس هر گاه با هزار واژه مهر به سوی مردم میهنم شتافتم تنهاترین ایرانی بودم ! .... حکیم ارد بزرگ آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟. ویلیام تن اگر روزی به چیزی نیازمند شدی به ملک و مال و دیگر اسباب حشمت و بزرگی خویش مناز . به کار و پیشه ای بپرداز که نامت سبک و ننگین نشود . حکیم بزرگمهر میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . حکیم ارد بزرگ انسان باید والاترین آرمانهایش را دنبال کرده و هرلحظه به آنها عمل کند، چرا که آنچه شخص اینک انجام می دهد بازگشتی مکرر در سراسر ابدیت خواهد داشت. فردریش نیچه

بیشتر بخوانید:

سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 20سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 19سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 18سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 17سخنان بزرگان ، جملات حکیمانه و پند های زیبا - بخش 16
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو