(10خط) 02177613815
  •   مفاهيم نوين در سازمانها

    مقدمه: مدتي است که عباراتي نظير Document Management Systems و Content Management Systems اذهان شرکتهاي نرم افزاري کشور را به خود مشغول ....

درخواست دمو

درخواست دمو CRM