Array ( ) ایده پرداز طلوع-مقالات - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع
فهرست

مفاهيم نوين در سازمانها

مقدمه: مدتي است که عباراتي نظير Document Management Systems و Content Management Systems اذهان شرکتهاي نرم افزاري کشور را به خود مشغول ساخته و برخي از آنها فعاليتهاي خود را براي توليد اين سيستمها…...

درخواست دمو

درخواست دمو