فهرست

مدیریت ارتباطات در پروژه ها

 تعریف پروژه ها با کلیه جزییات
 تعریف عوامل پروژه از قبیل کارفرما، پیمانکار، سهامدار و...
نرم افزار crm
 ثبت ارتباطات برای هر یک از عوامل پروژه  به صورت جداگانه
 ثبت وظیفه برای پیگیری هریک از عوامل به صورت جداگانه
ثبت پیش فاکتور و فاکتوردر قبال هر نقش به صورت جداگانه
 انتخاب وضعیت پروژه و ثبت درصد پیشرفت پروژه از وضعیت انتخابی
 گزارش گیری بر روی هر پروژه
نرم افزار CRM
 تعریف محصولات مورد نیاز و یا محصولات پیشنهادی به هر پروژه

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو