فهرست

ایمیل مارکتینگ از طریق ارتباط با میلیجن

قابلیت ارتباط نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان طلوع با نرم افزار ایمیل مارکتینگ میلیجن شامل :

 ایجاد لیستهای مختلف در اکانت میلیجن از طریق نرم افزار crm

 انتخاب شرکتها و اشخاص و ارسال به لیست انتخابی در اکانت میلیجن نرم افزار crm

 ایجاد کمپین، جهت ارسال ایمیلهای تبلیغاتی و یا خبرنامه به لیستهای تعریف شده

 

 

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو