فهرست

مدیریت فرآیندها و گردش کار در نرم افزار crm

ارجاع و گردش کار به تعداد نامحدود

ثبت مراحل انجام گردش کار در نرم افزار سی آر ام

امکان نمایش مالک یا مالکین هر مرحله گردش کار با قابلیت انجام و ارجاع به مرحله بعد

امکان مشاهده هر مرحله از گردش کار

انجام عملیات بر اساس نیاز در هر مرحله از گردش کار به صورت اتوماتیک

ارسال اتوماتیک در هر مرحله از گردش کار

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو