فهرست

مدیریت قراردادها در نرم افزار crm

 ثبت قرارداد در پرونده هر مشتری

 تعریف فرمتهای چاپی  پیش قرارداد و قرارداد بر اساس فرمت دلخواه

 تبدیل پیش قرارداد به قرارداد در نرم افزار crm

 

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو