فهرست

مدیریت جلسات و قرار ملاقات ها

تعریف جلسه و قرارملاقات در نرم افزار crm

تعریف تاریخ جلسه

تعریف شرکت کنندگان جلسه

 ارسال پیام کوتاه یادآوری

ثبت موضوع جلسه

ثبت نتیجه جلسه

 

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو