فهرست

باشگاه تامین کنندگان

  • امکان ثبت اطلاعات تأمین کنندگان
    • امکان تعریف تامین کنندگان با کلیه جزئیات موجود در بخش اشخاص ویا شرکت ها
  • امکان ثبت ارتباطات در پرونده تأمین کنندگان
    • امکان ثبت ارتباط با تامین کنندگان و بررسی فرایند تامین کالا
  • امکان مدیریت وظایف در پرونده هر تأمین کننده 
    • امکان مدیریت پیگیری های خرید از تامین کنندگان
کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو