فهرست

تنظیم آلارم بر روي فعالیت ها و تاریخ های مهم در نرم افزار crm

فعالیت ها و تاریخ هایی که نرم افزار بر روي آن‌ها آلارم ميدهد و مي توان با توجه به آن مجددا با مشتري ارتباط بر قرار نمود:

  • تنظیم و فعال نمودن آلارم در هنگام ارجاع یک وظیفه به یک کاربر
  • آلارم به ارجاع دهنده وظیفه در هنگام تکمیل شدن وظایف ارجاعی
  • آلارم به ارجاع دهنده و ارجاع شونده در صورت عدم تکمیل
  • تنظیم آلارم برای یادآوری وظایف
  • تنظیم آلارم بر اساس تاريخ تولد
  • تنظیم آلارم بر اساس تاريخ ازدواج
  • تنظیم آلارم بر اساس تاريخ تاسيس شرکت
  • تنظیم آلارم بر اساس تاريخ اتمام قرارداد
  • اتنظیم آلارم بر اساس تاریخ سررسید اقساط
  • تنظیم آلارم بر اساس تاریخ سررسید چک ها

امکان استفاده از آلارم های فوق در ارسال‌های اتوماتیک پیام های پيش فرض
  که این تاریخ‌ها می‌توانند با استفاده از ارسال‌های گروهی نرم افزار و متون پيش فرض به افراد و شرکت‌ها اطلاع رسانی شوند.

 

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو