فهرست

باشگاه نمایندگان

 • اطلاعات کلیه اشخاص و شرکتها که نمایندگی محصولات و خدمات شرکت را عهده دار می‌باشند در این قسمت ثبت می‌گردد. فیلدهای این بخش شبیه فیلدهای اشاره شده در بخش مشتریان می‌باشند. اشخاص و شرکتهای این بخش علاوه بر نقش نماینده می‌توانند نقش‌های دیگری را نیز بپذیرند.
 •  
 • امکان ثبت اطلاعات نمایندگان
  • امکان درج تمامی اطلاعات نماینده به همراه درج مستندات در پرونده نماینده
 • امکان ثبت ارتباطات در پرونده نمایندگی ها
  • امکان بررسی میزان فعالیت های هر نماینده به صورت مجزا
  • امکان بررسی نوع ارتباطات در پرونده هر نماینده
 • امکان مدیریت وظایف در پرونده نمایندگی ها
  • امکان مدیریت و ارزیابی پیگیری های درون سازمانی در خصوص فروش از طریق نمایندگی ها

 

 

کلمات کلیدی
درخواست دمو

درخواست دمو