Array ( ) نرم افزار crm آموزشی - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان CRM طلوع
فهرست

نرم افزار crm آموزشی

1. تعریف دانشجویان 2. تعریف اساتید 3. تعریف دوره های آمورشی 4. تعریف گروه و زیرگروه برای دوره ها 5. تعریف دوره های آموزشی قابل تدریس توسط یک استاد و هزینه پیشنهادی استاد 6. ثبت نام اولیه دانشجویان 7. تعریف دوره های تقویمی 8. تخصیص استاد به دوره های تقویمی 9. ثبت دانشجویان یک دوره تقویمی 10. ثبت محل برگزاری دوره 11. ثبت هزینه های یک دوره 12. ثبت نمره هر دوره 13. ثبت و چاپ گواهینامه برای دانشجویان هر دوره 14. ثبت نحوه ی پرداخت توسط دانشجویان و نمایش مانده حساب هر دانشجو 15. نمایش مانده حساب هر استاد در هر دوره 16. ثبت اطلاعات مشتری حقوقی و یا حقیقی 17. ثبت نمایندگی ها و ثبت ارتباطات مربوطه 18. ثبت بازاریابان و ثبت ارتباطات مربوطه 19. ثبت تامین کنندگان و ثبت ارتباطات مربوطه 20. ارسال اس ام اس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان از طریق نرم افزار crm 21. ارسال ایمیل به یک مشتری یا گروهی از مشتریان از طریق نرم افزار crm 22. ارسال فکس به یک مشتری یا گروهی از مشتریان از طریق نرم افزار crm 23. ارسال نامه به یک مشتری یا گروهی از مشتریان و چاپ لیبل های پستی 24. دریافت اس ام اس و ایمیل

درخواست دمو

درخواست دمو